ประกาศข่าว

/กำลังรับสมัครพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และบุคคลทั่วไป เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๕๔(ภาคเรียนที่ ๑):::

Google Adsense

Monday, 14 June 2010

หัวข้อการสอน


หัวข้อการสอน (COURSE OUTLINE)


ชื่อวิชา ศาสนศึกษา

รหัสวิชา BU ๕๐๑๐

ผู้สอน พลเรือตรี รศ. ทองใบ ธีรานันทางกูร๑. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิชาศาสนา ซึ่งหลักสูตรเดิมใช้ชื่อว่า วิชาศาสนาต่างๆ เป็นการศึกษาศาสนาในโลกที่ยังมีผู้คนนับถืออยู่ ในมิติต่างๆ แต่มิได้มุ่ง เปรียบเทียบความดีงามของแต่ละศาสนา ขอบเขตของการศึกษา มุ่งให้ศึกษาศาสนาใน 3 สายของโลก คือ 1.ศาสนาสายอารยัน 2.ศาสนาสายมองโกล และ 3.ศาสนาสายเซมิติก.๒. ความมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้ศึกษา

๑. มีจิตสำนึกในทางคุณธรรมและจริยธรรม

๒. เกิดความรักและความผูกพันกับศาสนาที่ตนนับถืออยู่

๓. เข้าใจถึงพิธีกรรมทางศาสนาอย่างถูกต้อง

๔. เรียนรู้คุณธรรมทางศาสนาที่มีความจำเป็นต่อสังคมในปัจจุบัน

๕. นำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการปฏิบัติหน้าที่การงาน๓. เนื้อหาวิชา

๑. ความหมายของศาสนา

๒. ศาสนายิว(ยูดาย)

๓ .ศาสนาคริสต์

๔. ศาสนาอิสลาม

๕. ศาสนาโซโรอัสเตอร์

๖. ศาสนาบาไฮ

๗. พราหมณ์-ฮินดู

๘. ศาสนาเชน

๙. ศาสนาพุทธ

๑๐. ศาสนาสิกข์

๑๑. ศาสนาเต๋า

๑๒. ศาสนาขงจื้อ

๑๓. ศาสนาชินโต๔. วิธีสอนและกิจกรรม

๑. การบรรยาย

๒. การอภิปรายซักถาม

๓. การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

๔. ให้นักศึกษาทำรายงานที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย

๕. ให้นักศึกษาตอบทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน๕. สื่อการเรียนการสอน

๑. เว็บบล็อกวิชาศาสนศึกษา และเว็บไซท์ต่างๆ

๒. แผ่นใส

๓. แผ่นภาพ

๔. รูปภาพเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ

๕. เพาเวอร์ พ้อยท์๖. การประเมินผล

๑. ประเมินจากความใส่ใจเข้าเรียนและทำงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในระดับส่วนบุคคลและทำงานเป็นกลุ่ม ๒๐ %

๒. การสอบเก็บคะแนนระหว่างภาคเรียน ๑ ครั้ง ๓๐ %

๓. การสอบปลายภาคเรียน ๕๐ %๗. หนังสืออ่านประกอบ

๑. คูณ โทขันธ์, รองศาสตราจารย์,ศาสนาเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์,2537.

๒.ทองใบ ธีรานันทางกูร,พลเรือตรี รศ., คำสอนวิชาจริยศาสตร์, ม.ป.ป.

๓. วนิดา ขำเขียว, ศาสนาเปรียบเทียบ, นนทบุรี : สำนักพิมพ์เจนเดอร์เพรส, 2541.

๔. สุจิตรา อ่อนค้อม, รองศาสตราจารย์ ดร., ศาสนาเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดวงแก้ว, 2545.

๕. เสฐียร พันธรังษี,ศาสตราจารย์พิเศษ, ศาสนาเปรียบเทียบ, กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2534.

๖. เว็บบล็อกเรื่อง ศาสนศึกษา( Religious Studies) จัดทำโดย พลเรือตรี รศ. ทองใบ ธีรานันทางกูร ผู้สอน๘. รายละเอียดการสอน

สัปดาห์ที่ ๑ ความหมายของศาสนา (๓ คาบเรียน)

-ประเภทของศาสนา

-คุณค่าของศาสนา

-มูลเหตุหรือบ่อเกิดของศาสนา

-องค์ประกอบของศาสนา

-ศาสนากับลัทธิ

-ศาสนากับปรัชญา

-แบบของการศึกษาศาสนา

-ศาสนาสำคัญของโลก ๑๒ ศาสนาสัปดาห์ที่ ๒ ศาสนายิวหรือยูดา ( ๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาของศาสนายิวหรือยูดา

-ศาสดาของ ศาสนายิวหรือยูดา

-คัมภีร์ของ ศาสนายิวหรือยูดา

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนายิวหรือยูดา

-พิธีกรรมของศาสนา ศาสนายิวหรือยูดา

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนายิวหรือยูดา

-นิกายสำคัญของศาสนายิวหรือยูดา

-สัญลักษณ์ของศาสนายิวหรือยูดา

-บทบาทของศาสนายิวหรือยูดาสัปดาห์ที่ ๓ ศาสนาคริสต์( ๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาของศาสนาคริสต์

-ศาสดาของศาสนาคริสต์

-คัมภีร์ของศาสนาคริสต์

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาคริสต์

-พิธีกรรมของศาสนาคริสต์

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาคริสต์

-นิกายสำคัญของศาสนาคริสต์

-สัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์

-บทบาทของศาสนาคริสต์ต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๔ ศาสนาอิสลาม(๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม

-ศาสดาของศาสนาอิสลาม

-คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาอิสลาม

-พิธีกรรมของศาสนาอิสลาม

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาอิสลาม

-นิกายสำคัญของศาสนาอิสลาม

-สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลาม

-บทบาทของศาสนาอิสลามต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๕ ศาสนาโซโรอัสเตอร์ (๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาของศาสนาโซโรอัสเตอร์

-ศาสดาของศาสนาโซโรอัสเตอร์

-คัมภีร์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาโซโรอัสเตอร์

-พิธีกรรมของศาสนาโซโรอัสเตอร์

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาโซโรอัสเตอร์

-นิกายสำคัญของศาสนาโซโรอัสเตอร์

-สัญลักษณ์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์

-บทบาทของศาสนาโซโรอัสเตอร์ต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๖ ศาสนาบาไฮ (๓ ชั่วโมง)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาของศาสนาบาไฮ

-ศาสดาของศาสนาบาไฮ

-คัมภีร์ของศาสนาบาไฮ

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของ ศาสนาบาไฮ

-พิธีกรรมของศาสนาบาไฮ

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาบาไฮ

-นิกายสำคัญของศาสนาบาไฮ

-สัญลักษณ์ของศาสนาบาไฮ

-บทบาทของศาสนาบาไฮสัปดาห์ที่ ๗ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู (๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

-ศาสดาของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

-คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

-พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

-นิกายสำคัญของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

-สัญลักษณ์ของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู

-บทบาทของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๘ สอบทบทวนครั้งที่ ๑ (๓ คาบเรียน)สัปดาห์ที่ ๙ ศาสนาพุทธ (๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธ

-ศาสดาของศาสนาพุทธ

-คัมภีร์ของศาสนาพุทธ

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาพุทธ

-พิธีกรรมของศาสนาพุทธ

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาพุทธ

-นิกายสำคัญของศาสนาพุทธ

-สัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ

-บทบาทของศาสนาพุทธต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๑๐ ศาสนาเชน (๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาศาสนาเชน

-ศาสดาของศาสนาเชน

-คัมภีร์ของศาสนาเชน

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาเชน

-พิธีกรรมของศาสนาเชน

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาเชน

-นิกายสำคัญของศาสนาเชน

-สัญลักษณ์ของศาสนาเชน

-บทบาทของศาสนาเชนต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๑๑ ศาสนาสิข (๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาของศาสนาสิข

-ศาสดาของศาสนาสิข

-คัมภีร์ของศาสนาสิข

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาสิข

-พิธีกรรมของศาสนาสิข

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาสิข

-นิกายสำคัญของศาสนาสิข

-สัญลักษณ์ของศาสนาสิข

-บทบาทของศาสนาสิขต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๑๒ ศาสนาเต๋า (๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาศาสนาเต๋า

-ศาสดาของศาสนาเต๋า

-คัมภีร์ของศาสนาเต๋า

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาเต๋า

-พิธีกรรมของศาสนาเต๋า

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาเต๋า

-นิกายสำคัญของศาสนาเต๋าสิกข์

-สัญลักษณ์ของศาสนาเต๋า

-บทบาทของศาสนาเต๋าต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๑๓ ศาสนาขงจื้อ (๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาศาสนาขงจื้อ

-ศาสดาของศาสนาขงจื้อ

-คัมภีร์ของศาสนาขงจื้อ

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาขงจื้อ

-พิธีกรรมของศาสนาขงจื้อ

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาขงจื้อ

-นิกายสำคัญของศาสนาเต๋าขงจื้อ

-สัญลักษณ์ของศาสนาขงจื้อ

-บทบาทของศาสนาขงจื้อต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๑๔ ศาสนาชินโต (๓ คาบเรียน)

-จุดเด่นและประวัติความเป็นมาศาสนาชินโต

-ศาสดาของศาสนาชินโต

-คัมภีร์ของศาสนาชินโต

-หลักคำสอนสำคัญบางประการของศาสนาชินโต

-พิธีกรรมของศาสนาชินโต

-จุดหมายปลายทางสูงสุดของศาสนาชินโต

-นิกายสำคัญของศาสนาเต๋าชินโต

-สัญลักษณ์ของศาสนาชินโต

-บทบาทของศาสนาชินโตต่อสังคมสัปดาห์ที่ ๑๕ นำเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมายแก่ผู้เรียน (๓ คาบเรียน)

สัปดาห์ที่ ๑๖ นำเสนอรายงานที่อาจารย์มอบหมายแก่ผู้เรียน และสรุปบทเรียนทั้งภาคเรียน (๓ รายคาบ)


No comments:

Post a Comment

Total Pageviews